กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

DSC_0532

พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวัน อังคาร ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 จัดโดย คณะสงฆ์ตำบลแม่สาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียน, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สาว, ประชาชนตำบลแม่สาว ได้ร่วมกันจัดงาน.      

วัดรัตนวาส

IMG_3741

วัดรัตนาวาส หรือ วัดหนองเต็ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ความพิเศษของวัดนี้อยู่ที่ซุ้มประตูวัด และพระพุทธรูปที่สร้างมาจากไม้สักทองโบราณเก่าแก่ ที่มีอายุหลายร้อยปีที่ขุดพบภายในหมู่บ้านจำนวน 4 ต้น โดยชาวบ้านได้นำไม้สักทองที่ขุดพบนั้นมาแกะสลักเป็น พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลก ( ปางเปิดโลก ) ที่มีพุทธลักษณะงดงามอย่างยิ่ง ซึ่งมีพระนามว่า พระพุทธศรีรัตนชัยสุวรรณ ส่วนไม้สักทองส่วนที่เหลือได้นำมาสร้างเป็นเสาของซุ้มประตูวัด  

วัดแม่สาวหลวง

IMG_3718

วัดแม่สาวหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สาว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดมีพระอุโบสถหลังใหญ่โออ่า ที่ประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้น และภาพวาดอันวิจิตรบรรจงที่สวยงาม ด้านข้างพระอุโบสถมีพระเจดีย์สิริชัยมงคลดิษยาวรโชติที่งดงามตั้งอยู่ โดยรอบพระเจดีย์มีรูปปั้นเหล่าเทวดาตามคติความเชื่อของชาวล้านนาอยู่โดยรอบ มีซุ้มดอกไม้เงินดอกไม้ทองประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ นอกจากนี้ด้านข้างและด้านหน้าขององค์พระเจดีย์ยังมีซุ้มโคมไฟรูปหงส์เรียงรายอยู่เป็นแนว สวยงามยิ่งนัก ซึ่งพระเจดีย์สิริชัยมงคลดิษยาวรโชตินี้เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวแม่สาวเป็นอย่างยิ่ง

วัดเมืองหนอง

IMG_3696

  วัดเมืองหนอง เป็นวัดเพียงแห่งเดียวของตำบลแม่สาวที่มีสถาปัตยกรรมตามแบบวัดของชาวไทยใหญ่ โดยมีเสนาสนะที่เป็นทรงเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีทองอร่ามตั้งโดดเด่นอยู่กลางวัด ไว้ให้ พี่น้องชาวไทยใหญ่และชาวบ้านระแวกนั้นได้กราบไหว้บูชากัน ซึ่งวัดเมืองหนองตั้งอยู่ที่บ้านเมืองหนอง หมู่ที่10ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุดอยน้ำค้าง

IMG_3640-682x1024

พระธาตุดอยน้ำค้าง ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้กับฝายชะลอน้ำแม่สาว ภายในวัดพระธาตุดอยน้ำค้าง พระธาตุดอยน้ำค้างเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่ชาวบ้านตำบลแม่สาว และใกล้เคียงเคารพสักการะเป็นวัดที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ และมีความเป็นธรรมชาติ มีพระอารามที่งดงามอยู่ระหว่างเชิงเขา และยังมีหอระฆังที่แปลกไปจากที่อื่น ๆ ตรงที่ระฆังเป็นลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตีดังกังวานไปไกลกว่าระฆังทั่วไป มีลานปฏิบัติธรรม สามารถเดินจงกลมไปรอบ ๆ นอกจากนี้บริเวณวัดที่มีต้นไม้และธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างดียิ่ง และเนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาจึงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตำบลแม่สาวได้อย่างสวยงาม

พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์

ธรรมรัตนเจดีย์2

เป็นพระเจดีย์สีทองซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา ณ สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิตร ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลวงพ่อเฉลิมโชค  ฉันทชาโต   เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  พระอรหันตธาตุ  ไว้เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไว้บูชา ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย   ตลอดจนเป็น พุทธศาสนสถานสำหรับการปฏิบัติบูชาต่างๆ  อาทิ  นั่งสมาธิภาวนา   สวดมนต์ ภาวนา  เดินจงกรม   เป็นต้น   พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์   เป็นเจดีย์ที่มีความสูง  44  เมตร  โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  บุผิวนอกตั้งแต่ฐานถึงยอดเป็นแสตนเลส  ภายนอกโดยรอบเจดีย์ บุด้วยเซรามิคเป็นรูปสวนบัว 4 เวลาตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงพลบค่ำ ผนังโดยรอบเป็นภาพพุทธประวัติที่เขียนเป็นลายเส้นสีทองเหมือนภาพเขียนในถ้ำ  ฝ้าเพดานเป็นรูปดอกบัวคว่ำ  มีช่องระบายอากาศรูปหยดน้ำโดยรอบเจดีย์ ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก  ภายใต้โดมออกแบบเป็นจักรวาลโดยใช้วัสดุพิเศษ  โดยมี รัตนเจดีย์แก้ว ตั้งอยู่ตรงใจกลางพระธาตุธรรมรัตนเจดีย์ภายในรัตนเจดีย์แก้ว  มีผอบเจดีย์แก้วซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะของผอบเจดีย์แก้วเป็นงานศิลปะทางเหนือ มาผสมผสานงานทองเหลือง  ที่ส่วนยอดเป็นรูปดอกบัวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเช่นกัน  โดยรอบองค์รัตนเจดีย์แก้ว …

อ่านต่อ