ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี อบต.แม่สาว

IMG_6309

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดตั้งกองทุนอาสาสร้างสุขตำบลแม่สาว เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และบริการประชาชนในตำบลแม่สาว ทอดถวาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม 2557     

งานประชุมประจำเดือน ณ ดอยปู่หมื่น

DSC_0264

งานประชุมประจำเดือน ณ ดอยปู่หมื่น วันที่ 4 สิงหาคม 2557 พร้อมทั้งหน่วยบริการจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาจัดนิทรรศการให้ความรู้มากมายเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น  

โครงการป้องกันสถาบันของชาติ

IMG_6577

โครงการป้องกันสถาบันของชาติ ณ บ้านโป่งไฮ เพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์ ประจำปี 2557  วันที่ 22 เดือน สิหาคม 2557  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และประชาชนในตำบลแม่สาว  

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี

IMG_6159

      โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 และกิจกรรมปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ บ้านสันป่าข่า ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนันสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาว, คณะสงฆ์ตำบลแม่สาว,ประชาชนตำบลแม่สาว ได้ร่วมกันจัดงาน.      

ชาวตำบลแม่สาวร่วมใจขจัดไข้เลือดออก

IMG_5710

ชาวตำบลแม่สาวร่วมใจขจัดไข้เลือดออก วัน ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 สนับสนุนโดย…กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว และผู้เข้าร่วมกิจกรรม อสม.ทุกหมู่บ้านในในตำบลแม่สาว โรงเรียนในตำบลแม่สาว