USO NET Maesao Chiang Mai

เปิดบริการแล้ว!! ศูนย์อินเตอร์เน็ต USO-NET อบต.แม่สาวเปิดบริการแก่บุคลทั่วไปจันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00 น. และเสาร์-อาทิตย์ 9:00 - 14:30 น.

ฟ้าห่มปก สูงเสียดฟ้า เด่นสง่า พระธาตุน้ำค้าง
สวนสร่าง น้ำตก พืชพันธ์ดก ลิ้นจี่
โรงสีข้าวสวย ร่ำรวยโรงปั้นอิฐ ช่วยเศรษฐกิจชาติไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการศึกษา รวมถึงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดวัฒนธรรมจารีตประเพณีส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านสังคมและสาธารณะสุข การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

"ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า
ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม"

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

149 หมู่ที่ 5 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร 053-451-100

Link

Link

 ลิขสิทธิ์ © 2012-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด