โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี

IMG_6159

      โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 และกิจกรรมปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ บ้านสันป่าข่า ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนันสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาว, คณะสงฆ์ตำบลแม่สาว,ประชาชนตำบลแม่สาว ได้ร่วมกันจัดงาน.      

ชาวตำบลแม่สาวร่วมใจขจัดไข้เลือดออก

IMG_5710

ชาวตำบลแม่สาวร่วมใจขจัดไข้เลือดออก วัน ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 สนับสนุนโดย…กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว และผู้เข้าร่วมกิจกรรม อสม.ทุกหมู่บ้านในในตำบลแม่สาว โรงเรียนในตำบลแม่สาว    

โครงการคืนไม้สู่ป่า..

image

โครงการคืนไม้สู่ป่า…  ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชนีนาถ พ.ศ.2557 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ร่วมกับ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ , โรงพยาบาล , กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาว และ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่  

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

DSC_0532

พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวัน อังคาร ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 จัดโดย คณะสงฆ์ตำบลแม่สาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียน, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สาว, ประชาชนตำบลแม่สาว ได้ร่วมกันจัดงาน.      

วัดรัตนวาส

IMG_3741

วัดรัตนาวาส หรือ วัดหนองเต็ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ความพิเศษของวัดนี้อยู่ที่ซุ้มประตูวัด และพระพุทธรูปที่สร้างมาจากไม้สักทองโบราณเก่าแก่ ที่มีอายุหลายร้อยปีที่ขุดพบภายในหมู่บ้านจำนวน 4 ต้น โดยชาวบ้านได้นำไม้สักทองที่ขุดพบนั้นมาแกะสลักเป็น พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลก ( ปางเปิดโลก ) ที่มีพุทธลักษณะงดงามอย่างยิ่ง ซึ่งมีพระนามว่า พระพุทธศรีรัตนชัยสุวรรณ ส่วนไม้สักทองส่วนที่เหลือได้นำมาสร้างเป็นเสาของซุ้มประตูวัด  

วัดแม่สาวหลวง

IMG_3718

วัดแม่สาวหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สาว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดมีพระอุโบสถหลังใหญ่โออ่า ที่ประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้น และภาพวาดอันวิจิตรบรรจงที่สวยงาม ด้านข้างพระอุโบสถมีพระเจดีย์สิริชัยมงคลดิษยาวรโชติที่งดงามตั้งอยู่ โดยรอบพระเจดีย์มีรูปปั้นเหล่าเทวดาตามคติความเชื่อของชาวล้านนาอยู่โดยรอบ มีซุ้มดอกไม้เงินดอกไม้ทองประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ นอกจากนี้ด้านข้างและด้านหน้าขององค์พระเจดีย์ยังมีซุ้มโคมไฟรูปหงส์เรียงรายอยู่เป็นแนว สวยงามยิ่งนัก ซึ่งพระเจดีย์สิริชัยมงคลดิษยาวรโชตินี้เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวแม่สาวเป็นอย่างยิ่ง