งานวันเด็กแห่งชาติ 2558 อบต.แม่สาว

IMG_0171

เมือวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สาว ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว เพื่อเป็นของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนของตำบลแม่สาว               

5 ธันวามหาราช

IMG_8566

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ร่วมกับหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนในอำเภอแม่ร่วมใจกันถวายพระพร ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ยี่เป็งรำลึก 2557

IMG_8257

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง “ยี่เป็งรำลึก” โดยในงานได้มีการจัดการแสดงและการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดกระทงเล็ก การประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดนางนพมาศ พร้อมทั้งการแสดงอีกหลายอย่าง    

โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาในสถานปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้สูงอายุ

IMG_6803

โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาในสถานปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ณ องค์การบริหารว่สนตำบลแม่สาว, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2557        

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี อบต.แม่สาว

IMG_6309

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดตั้งกองทุนอาสาสร้างสุขตำบลแม่สาว เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และบริการประชาชนในตำบลแม่สาว ทอดถวาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม 2557