บอกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR-0105/59 ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

รายละเอียด คลิก—–> ประกาศยกเลิกสัญญา-มัทธวรัตน์_-หมู่-7_2.doc