หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวร่วมกับสถาวัฒนธรรม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หล่อเทียนและแท่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดรัตนาวาส(หนองเต็ง) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่