ข้อมูลข่าวสารทั่วไป

คู่มือประชาชน

รายระเอียดคลิก

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งถมดิน

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1)

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (3)

การรับชำระภาษีป้าย

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (1)

Attachments