แบนเนอร์ (Banner)

  สภาพทางเศรษฐกิจ

               อาชีพ

อาชีพหลัก   –   เกษตรกรรม (ทำนา)

อาชีพรอง    –   รับจ้างทั่วไป , อุตสาหกรรมในครัวเรือน , ค้าขาย , ข้าราชการ และลูกจ้าง

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

–  ธนาคาร                               –       แห่ง

–  โรงแรม                               –       แห่ง

–  ปั้มน้ำมันและก๊าซ                   3       แห่ง

–  โรงงานอุตสาหกรรม               13       แห่ง

–  โรงสี (ขนาดกลาง)                32       แห่ง

–  ห้างร้านหรือห้างหุ้นส่วน           2        แห่ง

–  ร้านของชำ                          40       แห่ง

สภาพทางสังคม

                 การศึกษา

 –  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              1         แห่ง

–  โรงเรียนประถมศึกษา           6         แห่ง

–  โรงเรียนมัธยมศึกษา            1         แห่ง

–  โรงเรียนอาชีวศึกษา             –         แห่ง

–  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง          –         แห่ง

–   การศึกษานอกโรงเรียน        3         แห่ง

–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน              9        แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด/สำนักสงฆ์              16        แห่ง

–  มัสยิด                         –         แห่ง

–  ศาลเจ้า                       –         แห่ง

–  โบสถ์                         1         แห่ง

สาธารณสุข

–  โรงพยาบาลของรัฐขนาด                    –           แห่ง

–  โรงพยาบาลประจำตำบล / หมู่บ้าน         2          แห่ง

–  สถานพยาบาลเอกชน                        –           แห่ง

–  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                       –           แห่ง

–  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ      75         แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–  สถานีตำรวจ               –           แห่ง

–  สถานีดับเพลิง            –            แห่ง

–  ตู้ยามตำรวจ              1            แห่ง

การบริการพื้นฐาน

                การคมนาคม

ทางบก  –  พาหนะ   รถยนต์/จักรยานยนต์

การติดต่อระหว่างอำเภอใช้  ถนนสาย  ฝาง  –  ท่าตอน

ถนนเชื่อมหมู่บ้านและตำบลส่วนใหญ่ใช้ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กซึ่งยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบเส้นทางที่ราษฎรใช้สัญจรซึ่งเป็นถนนลูกรัง มีอยู่ประมาณ 70% ของพื้นที่

การโทรคมนาคม

–  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                        –       แห่ง

–  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                           –       แห่ง

–  ศูนย์ย่อยขององค์การโทรศัพท์                    1      แห่ง

–  บ้านที่ติดตั้งโทรศัพท์  ประมาณ             1,500      แห่ง

–  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                6      แห่ง

การไฟฟ้า

เข้าถึง  16  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  ประมาณ  85%

แหล่งน้ำธรรมชาติ

–  ลำน้ำ , ลำห้วย                                    5      สาย

–  บึง , หนองและอื่น ๆ                              1      แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝาย                                                  2     แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น                                            50    แห่ง

–  บ่อโยก                                              22    แห่ง

–  บ่อน้ำบาดาล                                        21    แห่ง

–  อ่างเก็บน้ำ                                           1     แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ส่วนใหญ่  –  ภูเขาสูง เป็นป่าต้นน้ำ  มีดอยฟ้าห่มปกที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

รายได้ขององค์การบริหาร

                การรวมกลุ่มของประชาชน

อำนวยกลุ่มทุกประเภท                            59     กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

–  กลุ่มอาชีพ                             16     กลุ่ม

–  กลุ่มออมทรัพย์                       19     กลุ่ม

–  กลุ่มอื่น ๆ                              16     กลุ่ม

ศักยภาพขององค์กร

จำนวนบุคลากร                   จำนวน                    75   คน

แยกเป็น  4  ส่วน  ดังนี้

ตำแหน่งในสำนักงานปลัด      จำนวน                     34   คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง         จำนวน                    10   คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา            จำนวน                     7    คน

ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ     จำนวน                    24   คน

                             วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลแม่สาว

   “ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม

หมู่ที่ จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 241 272 513
2 326 352 678
3 286 312 598
4 355 330 685
5 325 324 649
6 941 896 1,837
7 176 202 378
8 289 265 554
9 124 124 248
10 785 773 1,558
11 333 347 680
12 116 141 257
13 189 206 395
14 277 287 564
15 998 902 1,900
16 229 261 490
รวม 5,990 5,994 11,984

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

                ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการคมนาคม

                ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดทั้งในด้านการค้า การลงทุน

                ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการศึกษารวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งในด้านการ ประกอบอาชีพ  สุขภาวะ

                ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอด วัฒนธรรมจารีตประเพณีส่งเสริมวิถีชีวิต

                                            ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมประชาชน

                 ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านสังคมและสาธารณสุข  การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

                 ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 งบรับ-จ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี  พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556 – ถึงวันที่  30  กันยายน  2557
 รายการ ประมาณการ  รายรับจริง  + สูง
       – ต่ำ
รายรับตามประมาณการ        
ภาษีอากร     550,000.00         584,907.07  +      34,907.07
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต      587,500.00         544,744.50  –      42,755.50
รายได้จากทรัพย์สิน      600,000.00         526,263.60  –      73,736.40
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  –                    –                 –
รายได้เบ็ดเตล็ด      190,000.00         241,212.00  +      51,212.00
ภาษีจัดสรร  28,250,000.00     23,062,631.19  – 5,187,368.81
เงินอุดหนุน  24,822,500.00     21,887,205.00  – 2,935,295.00
55,000,000.00     46,846,963.36  – 8,153,036.64
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     39,571,960.00
รวมรายรับทั้งสิ้น     86,418,923.36  
รายการ  ประมาณการ  รายจ่ายจริง  + สูง
       – ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ        
งบกลาง    1,949,020.00       1,683,749.00  –    265,271.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    3,539,000.00       3,517,456.32  –      21,543.68
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    9,486,000.00       9,378,226.52  –    107,773.48
ค่าตอบแทน    4,179,729.24       2,501,140.26  – 1,678,588.98
ค่าใช้สอย 10,381,600.00       7,877,628.67  – 2,503,971.33
ค่าวัสดุ    5,679,080.00       5,014,063.83  –    665,016.17
ค่าสาธารณูปโภค      612,000.00         537,522.07  –      74,477.93
ครุภัณฑ์    3,311,300.00         712,554.56  – 2,598,745.44
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    6,298,600.00       6,167,300.00  –    131,300.00
เงินอุดหนุน    7,427,400.00       7,177,418.40  –    249,981.60
รายจ่ายอื่นๆ    2,136,270.76       2,136,270.76  –               –
  55,000,000.00    46,703,330.39  – 8,296,669.61
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     39,571,960.00  
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น     86,275,290.39

ประมวลภาพ/กิจกรรมประจำปี   ๒๕๕๗