เนื้อหาข่าวสาร (Post)

 

ลักษณะที่ตั้ง

1. ที่ตั้ง

            เลขที่   149   หมู่ที่  5   บ้านดง    ตำบลแม่สาว  ห่างจากอำเภอแม่อายที่ตั้ง

           ไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  6  กิโลเมตร

2.เนื้อที่

           ตารางกิโลเมตร หรือ  81,781.50  ไร

3. ภูมิประเทศ

           ทิศเหนือ  -   สหภาพเมียนมาร์

           ทิศใต้      -   ตำบลสันต้นหมื้อ  อำเภอแม่อาย  และตำบลเวียง  อำเภอฝาง

           ทิศตะวันตก    -  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง  และตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอฝางทิศตะวันออก  -  ตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย

4.จำนวนหมู่บ้าน

           16 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  16  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  1 - 16

5.ประชากร

           ประชากรทั้งสิ้น  11,984  คน

            แยกเป็น        ชาย   5,990  คน      หญิง   5,994  คน